kiến thức tài chính

Cách Tính EBIT (Thu nhập trước lãi vay & thuế)

Ebit là thu nhập trước lãi vay và thuế . Cách tính Ebit như thế nào ? Để giúp các bạn hiểu về cách tính Ebit thì chúng tôi có ví dụ cụ thể để giúp các bạn trong việc phân tích Ebit.

Contents

Thu nhập Trước Lãi suất và Thuế (EBIT) là gì?

Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là một chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của một công ty. EBIT có thể được tính bằng doanh thu trừ chi phí không bao gồm thuế và lãi vay . EBIT còn được gọi là thu nhập hoạt động, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

  • EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) là thu nhập ròng của công ty trước khi chi phí thuế thu nhập và chi phí lãi vay được trừ đi. 
  • EBIT được sử dụng để phân tích hiệu suất của các hoạt động cốt lõi của một công ty mà không có chi phí cấu trúc vốn và chi phí thuế ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
  • EBIT còn được gọi là thu nhập hoạt động vì cả hai đều loại trừ chi phí lãi vay và thuế khỏi tính toán của họ. Tuy nhiên, có những trường hợp thu nhập hoạt động có thể khác với EBIT.

Công thức và tính toán thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT)

EBIT = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí hoạt động

Hoặc

EBIT = Thu nhập ròng + Lãi suất + Thuế

Tính toán EBIT dựa trên chi phí sản xuất của một công ty bao gồm nguyên vật liệu thô và tổng chi phí hoạt động , bao gồm tiền lương của nhân viên. Các khoản này sau đó được trừ vào doanh thu. Các bước được nêu dưới đây:

  1. Lấy giá trị cho doanh thu hoặc doanh số bán hàng từ đầu báo cáo thu nhập.
  2. Trừ giá vốn hàng bán khỏi doanh thu hoặc doanh thu, sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận gộp .
  3. Trừ chi phí hoạt động khỏi con số lợi nhuận gộp để đạt được EBIT.

EBIT để làm gì ?

EBIT đo lường lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ hoạt động của mình, đồng nghĩa với lợi nhuận hoạt động. Bằng cách bỏ qua thuế và chi phí lãi vay, EBIT chỉ tập trung vào khả năng tạo thu nhập từ hoạt động của một công ty, bỏ qua các biến số như gánh nặng thuế và cấu trúc vốn . 

EBIT là một số liệu đặc biệt hữu ích vì nó giúp xác định khả năng của một công ty trong việc tạo ra đủ thu nhập để sinh lời, trả bớt nợ và tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra.

EBIT và thuế

EBIT cũng hữu ích cho các nhà đầu tư đang so sánh nhiều công ty với các tình huống thuế khác nhau. 

Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư đang nghĩ đến việc mua cổ phiếu của một công ty, EBIT có thể giúp xác định lợi nhuận hoạt động của công ty mà không tính thuế vào phân tích. Nếu công ty gần đây được giảm thuế hoặc có sự cắt giảm thuế doanh nghiệp ở Hoa Kỳ, thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, EBIT loại bỏ lợi ích từ việc cắt giảm thuế ra khỏi phân tích. EBIT hữu ích khi các nhà đầu tư đang so sánh hai công ty trong cùng một ngành nhưng có mức thuế suất khác nhau.

EBIT và Nợ

EBIT hữu ích trong việc phân tích các công ty thuộc các ngành thâm dụng vốn , nghĩa là các công ty có một lượng tài sản cố định đáng kể trên bảng cân đối kế toán của họ. Tài sản cố định là tài sản vật chất, nhà máy, thiết bị và thường được tài trợ bằng nợ. 

Ví dụ, các công ty trong ngành dầu khí đang thâm dụng vốn vì họ phải tài trợ cho thiết bị khoan và giàn khoan dầu của mình.

Kết quả là, các ngành sử dụng nhiều vốn có chi phí lãi vay cao do có một lượng lớn nợ trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, khoản nợ này, nếu được quản lý hợp lý, là cần thiết cho sự tăng trưởng dài hạn của các công ty trong ngành.

Các công ty trong các ngành thâm dụng vốn có thể có nhiều hoặc ít nợ hơn khi so sánh với nhau. Do đó, các công ty sẽ có chi phí lãi vay nhiều hơn hoặc ít hơn khi so sánh với nhau. EBIT giúp các nhà đầu tư phân tích hiệu suất hoạt động và tiềm năng thu nhập của công ty trong khi loại bỏ nợ và chi phí lãi vay.

Ví dụ về EBIT

Giả sử bạn đang nghĩ đến việc đầu tư vào một công ty sản xuất các bộ phận máy móc. Vào cuối năm tài chính của công ty năm trước, thông tin tài chính sau đây có trong báo cáo thu nhập của họ:

Doanh thu:  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Giá vốn hàng bán:  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0

Lợi nhuận gộp:  $ 7 ,0 0 0 ,0 0 0​

Lợi nhuận gộp của công ty sẽ bằng $ 7.000.000 hoặc lợi nhuận trước khi trừ đi các chi phí chung. Công ty có các chi phí chung sau đây, được liệt kê là chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý:

SG & A: $ 2.000.000 ( Chi phí bán hàng và quản lý)

Thu nhập hoạt động hoặc EBIT của công ty sẽ là lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng & quản lý:

EBIT: ​$ 5,000,000 hoặc  ( $ 10,000,000 – $ 3,000,000 – $ 2,000,000 )​

Ứng dụng EBIT

Có nhiều cách khác nhau để tính EBIT, đây không phải là thước đo GAAP và do đó thường không được gắn nhãn cụ thể là EBIT trong báo cáo tài chính (nó có thể được báo cáo là lợi nhuận hoạt động trong báo cáo thu nhập của công ty).

Luôn bắt đầu với tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu và trừ đi chi phí hoạt động , bao gồm cả giá vốn hàng bán. Bạn có thể lấy một lần hoặc các khoản bất thường, chẳng hạn như doanh thu từ việc bán tài sản hoặc chi phí kiện tụng, vì những khoản này không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu một công ty có thu nhập ngoài hoạt động , chẳng hạn như thu nhập từ các khoản đầu tư, thì khoản này có thể được (nhưng không nhất thiết phải có). Trong trường hợp này, EBIT khác với thu nhập hoạt động, như tên gọi của nó, không bao gồm thu nhập ngoài hoạt động.

Thông thường, các công ty bao gồm thu nhập lãi trong EBIT, nhưng một số có thể loại trừ nó, tùy thuộc vào nguồn của nó. Nếu công ty mở rộng tín dụng cho khách hàng như một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mình, thì thu nhập từ tiền lãi này là một thành phần của thu nhập hoạt động và công ty sẽ luôn bao gồm nó. 

Mặt khác, nếu thu nhập lãi có được từ các khoản đầu tư trái phiếu , hoặc tính phí cho những khách hàng thanh toán hóa đơn trễ hạn, thì thu nhập đó có thể bị loại trừ. Cũng như các điều chỉnh khác đã đề cập, điều chỉnh này là do nhà đầu tư quyết định và nên được áp dụng nhất quán cho tất cả các công ty được so sánh.

Một cách khác để tính EBIT là lấy số liệu thu nhập ròng (lợi nhuận) từ báo cáo thu nhập và cộng chi phí thuế thu nhập và chi phí lãi vay vào thu nhập ròng.

EBIT so với EBITDA

EBIT là lợi nhuận hoạt động của công ty không có chi phí lãi vay và thuế. Tuy nhiên, EBITDA hoặc (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) lấy EBIT và loại  trừ chi phí khấu hao và  khấu hao  khi tính toán khả năng sinh lời. Giống như EBIT, EBITDA cũng không bao gồm thuế và chi phí lãi vay trên nợ. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa EBIT và EBITDA .

Đối với các công ty có số lượng tài sản cố định đáng kể, họ có thể khấu hao chi phí mua những tài sản đó trong suốt thời gian sử dụng. Nói cách khác, khấu hao cho phép một công ty phân bổ chi phí của một tài sản trong nhiều năm hoặc vòng đời của tài sản đó. Khấu hao giúp công ty không phải ghi nhận nguyên giá tài sản trong năm tài sản được mua. Kết quả là, chi phí khấu hao làm giảm khả năng sinh lời.

Đối với công ty có số lượng tài sản cố định đáng kể, chi phí khấu hao có thể ảnh hưởng đến thu nhập ròng hoặc lợi nhuận cuối cùng. EBITDA đo lường lợi nhuận của một công ty bằng cách loại bỏ khấu hao. Kết quả là, EBITDA giúp đi sâu vào lợi nhuận từ hiệu suất hoạt động của một công ty. EBIT và EBITDA đều có giá trị và công dụng trong phân tích tài chính.

Hạn chế của EBIT

Như đã nêu trước đó, khấu hao được bao gồm trong tính toán EBIT và có thể dẫn đến kết quả khác nhau khi so sánh các công ty trong các ngành khác nhau. Nếu một nhà đầu tư đang so sánh một công ty có nhiều tài sản cố định với một công ty có ít tài sản cố định, chi phí khấu hao sẽ ảnh hưởng đến công ty có tài sản cố định vì chi phí này làm giảm thu nhập ròng hoặc lợi nhuận.

Ngoài ra, các công ty có số nợ lớn sẽ có chi phí lãi vay cao. EBIT loại bỏ chi phí lãi vay và do đó làm tăng tiềm năng thu nhập của một công ty, đặc biệt nếu công ty có nợ lớn. Không bao gồm nợ trong phân tích có thể là vấn đề nếu công ty tăng nợ do thiếu dòng tiền hoặc hoạt động bán hàng kém. Cũng cần phải xem xét rằng trong môi trường tỷ giá tăng, chi phí lãi vay sẽ tăng lên đối với các công ty có nợ trên bảng cân đối kế toán của họ và phải được xem xét khi phân tích tài chính của một công ty.

Cuối cùng, tính EBIT có thể khó khăn, đặc biệt là đối với những người có thể không quen với nó. Bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong việc xác định giá trị này có thể muốn xem xét liên hệ với một trong những công ty kế toán trực tuyến tốt nhất .

Ví dụ thực tế về EBIT

Ví dụ: dưới đây là báo cáo thu nhập của Procter & Gamble Co từ năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 (tất cả các con số tính bằng triệu USD):2

Mạng lưới bán hàng

65.299

     Giá vốn của sản phẩm đã bán

32.909

Lợi nhuận gộp

32.390

     Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

18,949

Thu nhập hoạt động

13.441

     Chi phí lãi vay

579

     Thu nhập lãi

182

     Thu nhập ngoài hoạt động khác, thuần

325

Thu nhập từ hoạt động tiếp tục trước thuế thu nhập

13.369

     Thuế thu nhập đối với việc tiếp tục hoạt động

3.342

Thu nhập ròng (lỗ) từ hoạt động ngừng hoạt động

577

Thu nhập ròng

10.604

     Ít hơn: thu nhập ròng do lợi ích không kiểm soát

96

Thu nhập ròng phân bổ cho Procter & Gamble

10.508

Để tính EBIT, chúng tôi trừ giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu thuần. Tuy nhiên, P&G có các loại thu nhập khác có thể được đưa vào tính toán EBIT. P&G có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ lãi, và trong trường hợp này, chúng tôi tính EBIT như sau:

EBIT = NS – COGS – SG&A + NOI + II

EBIT​= $ 65,299 – $ 32,909 $ 18,949 + $ 325+ $ 182 = $ 13,948​

Trong đó :

NS = Mạng lưới bán hàng

COGS = Giá vốn hàng bán

SG&A = Chi phí bán hàng

NOI = Thu nhập phi hành

II = Thu nhập lãi​

Đối với năm tài chính kết thúc năm 2015, P&G đã buộc tội Venezuela. Liệu có bao gồm khoản phí Venezuela hay không sẽ đặt ra câu hỏi. Như đã đề cập ở trên, một công ty có thể loại trừ chi phí một lần. Trong trường hợp này, một ghi chú trong công bố kết quả kinh doanh năm 2015 giải thích rằng công ty đang tiếp tục hoạt động trong nước thông qua các công ty con. Do các  biện pháp kiểm soát vốn  đang có hiệu lực vào thời điểm đó, P&G đã phải thực hiện một cú hích duy nhất để loại bỏ các tài sản và nợ phải trả của Venezuela khỏi bảng cân đối kế toán của mình.

Tương tự, chúng ta có thể lập luận để loại trừ thu nhập lãi và các thu nhập phi hoạt động khác khỏi phương trình. Những cân nhắc này ở một mức độ nào đó là chủ quan, nhưng chúng ta nên áp dụng các tiêu chí nhất quán cho tất cả các công ty được so sánh. Đối với một số công ty, số thu nhập lãi mà họ báo cáo có thể không đáng kể và có thể bị bỏ qua. Tuy nhiên, các công ty khác, chẳng hạn như ngân hàng, tạo ra một lượng thu nhập lãi đáng kể từ các khoản đầu tư mà họ nắm giữ vào trái phiếu hoặc công cụ nợ.

Một cách khác để tính EBIT tài chính 2015 của P&G là làm việc từ dưới lên, bắt đầu với thu nhập ròng. Chúng tôi bỏ qua lợi ích không kiểm soát , vì chúng tôi chỉ quan tâm đến hoạt động của công ty và trừ đi thu nhập ròng từ các hoạt động bị ngừng hoạt động vì lý do tương tự. Sau đó, chúng tôi cộng thuế thu nhập và chi phí lãi vay trở lại để thu được EBIT giống như chúng tôi đã làm theo phương pháp từ trên xuống:

EBIT = NE – NEDO + IT + IE

Do đó, EBIT​= $ 10,604 – $ 577 + $ 3,342+ $ 579 = $ 13 ,948​

Trong đó:

NE = Thu nhập ròng

NEDO = Thu nhập ròng từ hoạt động ngừng hoạt động

IT = Thuế thu nhập

I E = Chi phí lãi vay​

Tại sao EBIT lại quan trọng?

EBIT là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Bởi vì nó không tính đến các chi phí gián tiếp như thuế và lãi từ các khoản nợ, nó cho thấy doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu từ hoạt động cốt lõi của nó.

EBIT được tính như thế nào?

EBIT được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí hoạt động của công ty khỏi doanh thu. EBIT cũng có thể được tính là doanh thu hoạt động và thu nhập ngoài hoạt động, trừ chi phí hoạt động.

Sự khác biệt giữa EBIT và EBITDA là gì?

Cả EBIT và EBITDA đều loại bỏ chi phí vay nợ và thuế, trong khi EBITDA thực hiện một bước khác bằng cách đưa chi phí khấu hao và khấu hao trở lại vào lợi nhuận của một công ty. Vì khấu hao không được tính vào EBITDA, nó có thể dẫn đến biến dạng lợi nhuận đối với các công ty có một lượng lớn tài sản cố định và sau đó là chi phí khấu hao đáng kể. Chi phí khấu hao càng lớn sẽ càng thúc đẩy EBITDA. 

Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng EBIT như thế nào?

Ngoài việc có được ý tưởng về khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh, EBIT được sử dụng trong một số tỷ lệ tài chính được sử dụng trong phân tích cơ bản. Ví dụ: tỷ lệ bao phủ lãi vay chia EBIT cho chi phí lãi vay và bội số EBIT / EV so sánh thu nhập của một công ty với giá trị doanh nghiệp của nó.

 

Back to top button