cải tạo đất dốc

Nông Nghiệp

Nông Nghiệp Sinh Thái Trên Đất Đồi Dốc P2

Đất đồi dốc hay đất đồi trọc thường bị rửa trôi và khó canh tác. Trồng cây gì đất sườn…

Read More »
Back to top button